گزارش تصویری/آغاز داوری نهایی چهارمین جشنواره مشکات

داوری نهایی آثار منتخب مرحله داوری موضوعی چهارمین جشنواره آموزشی ترویجی مشکات از صبح امروز توسط ستادهای تخصصی آغاز شده است.